גילוי בדבר השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים

היום, 8 במרץ 2020, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") הודעה לחברות הנוגעת להשלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים. ההודעה קובעת כי על התאגידים לבחון את השלכות התפשטות הקורונה על הפעילות העסקית של התאגיד, הן בהיבטי גילוי והן בהיבט הערכות התאגיד להמשך הדיווח במגנ"א. לעניין הגילוי הנדרש נאמר בהודעה כי אם השפעת הקורונה מהותית או עלולה להיות מהותית, על התאגיד לתת גילוי נאות שיכלול:

פרסום דיווחים מידיים על השלכות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית בהתאם להוראות תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970 (להלן – "תקנות הדוחות"), לרבות עדכון שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בקשר להשלכות אלה.
התייחסות במסגרת דוח הדירקטוריון שייכלל בדוחות התקופתיים להשפעת התפשטות  נגיף הקורונה על התאגיד ובכלל זאת על  מצבו הכספי, תוצאות הפעילות, נזילות, איתנות פיננסית, מקורות מימון, היכולת לפרוע התחייבויות, מצב העסקים, תוכניות ופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם הסיכונים והחשיפות, וזאת הן ביחס לתקופת הדוח והן ביחס לתקופה שלאחר תאריך המאזן ועד למועד החתימה על הדוחות.
הדיווחים יכללו גם אומדן של השפעת האירועים מבחינה איכותית וכמותית, ככל שניתן.

בנוסף, בשים לב לכך שהאירוע עלול להשפיע על נוכחות במקומות העבודה, למשל בשל שהיית עובדים בבידוד בית, על התאגידים המדווחים לוודא כי יש להם את האפשרות להמשיך לפרסם דיווחים במגנ"א במועדים הנדרשים על פי דין. ככל שתאגיד מזהה קושי לעמוד בלוחות הזמנים להגשת הדוחות השנתיים כפועל יוצא מהשלכות האירוע, הוא מוזמן לפנות בהקדם האפשרי לסגל הרשות לשם קבלת מענה וסיוע הולמים. להודעת סגל רשות ניירות ערך לחצו כאן.