הארכת אישורים ודחיית מועדים

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל, ולצורך צמצום ההדבקה והתפשטות הנגיף, הוטלו בתקנות שעת חירום מגבלות תנועה ופעילות שונות בישראל ובין היתר על הפעלת מקומות עבודה ובתי עסק.

.1הממשלה הכירה בהשלכות שעשויות להיות לכך על יכולת התפקוד של המשק, ועל יכולת אספקת מצרכים ושירותים לציבור הרחב והתקינה את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש"ף-2020.

התקנות קובעות הארכה רוחבית ואוטומטית של תוקף אישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בתקופה הקרובה.

.תכלית ההארכה היא להבטיח את המשך תפקודם של הגופים העסקיים, שאלמלא ההארכה האמורה עלולים היו להיוותר ללא אישור או רישיון תקף, ולמנוע את החשיפה של גופים אלו לאיסורים ולסנקציות הקבועים בדין ביחס למי שפעל בתחום עיסוק מסוים הדורש רישיון, כאשר אין בידו רישיון תקף.

למזכר המלא בנושא לחצו כאן.