עדכון בדבר פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה

בהמשך למסמך שפרסמה רשות הגנת הפרטיות ("הרשות"), ביום 1.5.2020 ("המסמך"), אותו סקרנו במזכרנו בנושא פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה ("המזכר"), פרסמה הרשות ביום 8.5.2020 מסמך שכותרתו "פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה – מסמך מעודכן" ("המסמך המעודכן") וכן הבהרה מיום 14.5.2020 בנוגע להיבטי הפרטיות של אופן יישום חובת התשאול הקבועה בתקנות הגבלת פעילות (כהגדרתן מטה) על- ידי מעסיקים ובעלי עסקים ("ההבהרה").

במסגרת המסמך המעודכן, מבקשת הרשות לחדד כי עמדתה היא שעל מעסיקים לא חלה החובה לדרוש מעובדיהם, או מגורמים אחרים הנכנסים למקום העבודה כגון לקוחות, למלא טופס הצהרה בדבר מצבם הבריאותי עם כניסתם לשטח מקום העבודה ובית העסק, ובוודאי לא כזה המחייב ציון פרטים אישיים. עמדת הרשות היא כי דרישת מעסיקים ובעלי עסקים למלא טופס שכזה, עלולה להיחשב כפוגעת בפרטיותם של אותם לקוחות ועובדים.

במסגרת ההבהרה אף אומרת הרשות (בתיאום עם מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים), כי עם ביטולה של החובה להחתים על טופס הצהרה, ובהיעדר מקור סמכות חוקית אחר לכך – חל איסור על איסוף ושמירת מידע אישי על אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום. עסקים וארגונים שכבר החלו לאסוף ולשמור מידע כאמור, נדרשים להיערך להפסיק את הפרקטיקה הזו בהקדם.

למזכר המלא בנושא לחצו כאן